3 oktober 2013
EHealth4com, Hogeschool Arnhem Nijmegen

Spraaktechnologie voor het testen van cochleair implantdragers: wat eHealth doet, doet het beter? door Prof. Dr. P. Govaerts

Cochleaire implants (CI) worden chirurgisch geplaatst bij ernstig slechthorende kinderen en volwassenen met als doel het gehoor in grote mate te herstellen. Een CI moet op regelmatige basis geprogrammeerd worden, een proces dat ‘fitting’ genoemd wordt. Het resultaat wordt gemeten aan de hand van verschillende psychoakoestische tests, waarbij het spraakaudiogram cruciaal is. Daarbij moet de patiënt monosyllabilische (CVC) of bisyllabische woorden herhalen die aangeboden worden op bepaalde intensiteiten. De audioloog scoort het antwoord op basis van het aantal fonemen of woorden die juist herhaald worden. Dit is een arbeidsintensieve test die bij herhaling uitgevoerd moet worden.

In het Europese 7de kader project Opti-Fox werd een nieuwe test Otospeech ontwikkeld om dit klinisch onderzoek te optimaliseren en te automatiseren. Daarbij werden er 3 uitdagingen aangepakt: (1) de nieuwe test moest onafhankelijk zijn van taal, dialect of spraak; (2) de nieuwe test moest woorden aanbieden die fonetisch representatief waren voor de eigen taal en die tot het dagelijks vocabularium van de testpersoon behoren en (3) de scoring moest automatisch geschieden met behulp van spraaktechnologie.

Op dit ogenblik is Otospeech als prototype beschikbaar. Voor de automatische scoring wordt gebruikt gemaakt van DTW-analyses zonder HMM of andere linguïstische kennismodellen. De werking en onderliggende structuur zal besproken worden. Normatieve resultaten werden bekomen in het Nederlands, het Duits en het Frans. Valideringsstudies bij slechthorende testpersonen zijn aan de gang. Het is de verwachting dat Otospeech equivalent zal zijn aan manuele spraakaudiometrie en dat het bovendien een meerwaarde zal kunnen bieden doordat het mogelijk is om een blame-analysis uit te voeren op de secties van het DTW-pad met het hoogste foutgehalte. Indien dit zo zal blijken, opent zich de weg naar remote testing en self-testing.