Najaar 2016, 2015, 2014 en 2013
Lezingenreeks Kind, Taal & Gehoor, Vrije Universiteit Amsterdam


Cursus Kind Taal en Gehoor 2016.PNGDe lezingenreeks Kind, Taal & Gehoor is georganiseerd om kennis van professionals en studenten te actualiseren en te vergroten op het gebied van de taalontwikkeling bij kinderen met gehoorproblemen. In een reeks lezingen gaan ervaren audiologen, klinisch linguïsten, logopedisten en onderzoekers in op actuele en relevante thema's binnen het audiologische vakgebied. Deze thema's hebben betrekking op de behandeling en diagnostiek van taalproblemen bij dove/slechthorende kinderen. De lezingen vinden plaats aan de Vrije Universiteit Amsterdam en maken deel uit van de minor Taal & Gehoor.


Cursus Kind Taal en Gehoor 2016Genetica, diagnostiek en behandeling van problemen met taal en gehoor

De nascholingscursus Kind Taal en Gehoor 2016 staat gepland voor 10 november, 24 november en 8 december! Samenvattingen van de lezingen en meer informatie over kosten, locatie en programma zijn hier beschikbaar.

De cursus Kind, Taal en Gehoor wordt jaarlijks georganiseerd door het Language and Hearing Center Amsterdam (LHCA) , een interdisciplinaire universitaire werkgroep binnen VU en VUmc.

Programma 2016
[voor uitgebreide informatie, klik hier]

10 november (13.30-17.15) AFBAKENING, DEFINITIES EN COMORBIDITEIT BIJ PROBLEMEN IN TAAL EN GEHOOR: TOS EN AVP
Drs. Margot Visser-Bochane (Hanzehogeschool Groningen)
 • Afbakening, definities en signalering van problemen in de spraak- en taalontwikkeling.
Dr. Margreet Luinge (UMC Groningen, Hanzehogeschool Groningen)
 • Taalontwikkelingsstoornissen, sociale interactie en comorbiditeit.
Dr. Karin Neijenhuis (Hogeschool Rotterdam)
 • Luisterprobleem, auditief verwerkingsprobleem, what's in a name?

24 november (13.30-17.15) GENETICA, DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING VAN PROBLEMEN MET GEHOOR
Dr. Jiddeke van de Kamp (VUmc, Amsterdam)
 • Slechthorendheid en genetica.
Dr. Erik Hensen (VUmc, Amsterdam)
 • Etiologische diagnostiek bij perceptieve slechthorendheid op de kinderleeftijd.
Drs. Elke Huysmans (VUmc, Amsterdam)
 • Taal leren met een verminderd gehoor: Aandachtspunten voor taaldiagnostiek en –behandeling.

8 december (15.30-17.15) GENETICA, DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING VAN PROBLEMEN MET TAAL EN GEHOOR
Prof. dr. Simon Fisher (MPI Nijmegen)
 • A genetic perspective on speech and language disorders.

Download de flyer.


Eerdere programma's


Samenvatting lezingenreeks Kind, Taal & Gehoor 2015
De lezingenreeks in 2015 is wederom met succes ontvangen. De reeks in 2015 is ingegaan op een drietal nieuwe thema's: diagnostiek en behandeling van complexe stoornissen; evidence-based practice; en het slechthorende kind in een horende maatschappij met aandacht voor passend onderwijs.

Lezingenreeks Kind Taal en Gehoor 2015.jpgDe eerste lezingenmiddag gaf een interessant overzicht van de mogelijkheden van het testen bij moeilijker te testen populaties, mede door complexe stoornissen. Zo gaf dr. Patrick Briessene een interessant overzicht van de verschillende testmethoden die gebruikt worden bij zeer jonge kinderen, en dat onderzoek uitwijst dat de gebruikte normen voor volwassenen moeten worden aangepast. Dr. Paul Merkus gaf vervolgens verschillende verhelderende voorbeelden uit de KNO-praktijk van kinderen met gehoorproblemen, hun symptomen en de uiteindelijke diagnose en behandelmogelijkheden. Dr. Joke Geytenbeek sloot de eerste lezingenmiddag af met een zeer interessante lezing over de door haar pas ontwikkelde taalbegripstest voor kinderen met ernstige motorische beperkingen, C-BiLLT (Computer-Based instrument for Low motor Language Testing). De tweede, centrale lezing door prof. Ellen Gerrits gaf een duidelijk overzicht van de methoden om evidence-based practise in de logopediepraktijk verder uit te breiden.

Tot slot werd op de laatste middag ingegaan op nieuw onderzoek naar kinderen met gehoorproblemen en CIs in een klassituatie volgens Passend Onderwijs. Prof. Coene introduceerde de middag door het belang van intonatiepatronen voor de grammaticaverwerving te benadrukken. Vervolgens werden door Stefanie Krijger en Kirsten van den Heuij nieuw PhD-onderzoek voorgesteld naar de academische prestaties en persoonlijke ervaringen van respectievelijk slechthorende kinderen die de overstap maken naar het middelbaar onderwijs en slechthorende jongeren in het hoger onderwijs. Tot slot presenteerde prof. Goverts de resultaten van recent onderzoek naar de akoestiek in verschillende Nederlandse klaslokalen. Hieruit bleek de urgentie om de bestaande normen voor verstaanbaarheid voor volwassenen beter toe te spitsen op kinderen, en met name kinderen met gehoorverlies.

Programma 2015
[voor uitgebreide informatie, klik hier]

12 november (13.30-17.15)
Dr. Patrick Brienesse (Klinisch fysicus audioloog AMC)
 • Gehoordiagnostiek bij (zeer) jonge kinderen: mogelijkheden en uitdagingen.
Dr. Paul Merkus (KNO arts VUMC)
 • Oto-Audiologische Casuïstiek.
Dr. Joke Geytenbeek (Logopedist/Logopediewetenschapper, VUMC)
 • Weet je wel wat ik begrijp? Onderzoek van taalbegrip bij niet-sprekende kinderen met ernstige motorische beperkingen.

19 november (15.30-17.15)
Prof. dr. Ellen Gerrits (UU, HU) - Centrale lezing
 • Evidence-based practice bij gehoor- en taalontwikkelingsstoornissen.

26 november (13.30-17.15)
Martine Coene (Professor, VU)
 • Introductie.
Stefanie Krijger (PhD-onderzoeker,UZGent)
 • Schoolse prestaties van vroeg geïmplanteerde adolescenten met een cochleair implantaat.
Kirsten van den Heuij (PhD-onderzoeker, Hogeschool Rotterdam/VU)
 • Jongeren met een gehoorbeperking, welkom in het Hoger Onderwijs! Een onderzoek naar de studie- en taalvaardigheden van jongvolwassenen met een gehoorbeperking.
Dr. Theo Goverts (Klinisch fysicus audioloog, VUMC)
 • Spraakverstaan van kinderen in het basisonderwijs: benadering vanuit perceptie en akoestiek.


Samenvatting lezingenreeks Kind, Taal & Gehoor 2014
2014KTG.jpgDe lezingen van Kind, Taal en Gehoor in het academiejaar 2014-2015 zijn inmiddels succesvol afgesloten. Ook dit jaar hebben experts op het gebied van spraak- en taalproblemen bij dove en slechthorende kinderen voor lezingen gezorgd. Deze professionals kwamen vanuit de universiteit, hogeschool en de praktijk, waardoor de lezingen erg divers geworden zijn. De lezingen werden niet alleen bijgewoond door studenten van de universiteit en de hogeschool, maar ook door logopedisten, audiologen en andere professionals op het gebied van taal- en spraakproblemen. Hierdoor konden de discussies van meerdere kanten besproken worden en kon men als gevolg veel van elkaar leren.

Tijdens de lezingen zijn verschillende onderwerpen aan bod gekomen. De eerste bijeenkomst ging voornamelijk over emoties bij slechthorende kinderen en hoe verschillend deze kinderen en normaal ontwikkelende kinderen omgaan met en reageren op hun eigen emoties en die van anderen. De tweede bijeenkomst had de focus op kinderen, volwassenen en ouderen en het was de bedoelding om informatie te geven voor de klinische praktijk. Het eerste onderwerp was de invloed van leeftijd, cognitie en talige context op spraakverstaan bij gehoorgestoorden. Daarna werd er over het nieuwe beleid in het onderwijs gesproken, namelijk de wet Passend Onderwijs. Vervolgens werd er informatie gegeven over diversiteit en ontwikkelingen in de diagnostiek van auditieve verwerkingsproblemen. De laatste bijeenkomst had de focus op de ontwikkeling en behandeling van kinderen rond de geboorte en eerste levensjaren. Als eerst werd er gesproken over de zeer interessante samenhang tussen de ontwikkeling van taal en gehoor. Het tweede onderwerp ging over taal(leer)problemen bij extreem prematuur (zwangerschap korter dan 32 weken) of dysmatuur (geboortegewicht lager dan 1500 gram) geboren kinderen. Het laatste onderwerp van de lezingen ging over een stappenplan naar goede spraakontwikkeling bij kinderen met een congenitaal gehoorverlies.

Programma 2014

30 oktober (aanvang 15.30)
prof. dr. Carolien Rieffe (Universiteit Leiden) - Openingslezing
 • Praten over of met emoties? Emotie communicatie in kinderen met gehoorverlies.

6 november (aanvang 13.30)
Prof. dr. Martine Coene (Vrije Universiteit)
 • De invloed van leeftijd, cognitie en talige context op spraakverstaan bij gehoorgestoorden.
Dr. Annemieke Hammer (Hogeschool Utrecht)
 • Inclusief onderwijs: kansen en risico's voor dove en slechthorende leerlingen.
Dr. Karin Neijenhuis (Hogeschool Rotterdam)
 • Diversiteit en ontwikkelingen in de diagnostiek van auditieve verwerkingsproblemen.

20 november (aanvang 13.30)
Dr. Yvonne Simis (Universitair Audiologisch Centrum, VU medisch centrum)
 • Neurale rijping van het gehoor bij jonge kinderen en de samenhang tussen de ontwikkeling van taal en gehoor.
Drs. Elske Bolk (Universitair Audiologisch Centrum, VU medisch centrum)
 • Taal(leer)problemen bij prematuur geboren kinderen.
Prof. dr. Paul Govaerts (Otoconsult)
 • Congenitaal gehoorverlies: het stappenplan naar goede spraakontwikkeling.Programma 2013

31 oktober
prof. Paula Fikkert (Radboud Universiteit Nijmegen) - Openingslezing
 • Woorden en klanken in de vroege taalontwikkeling.

7 november
Drs. Elke Huysmans & dr. Theo Goverts (Universitair Audiologisch Centrum, KNO, VU medisch centrum)
 • Van gehoor naar taal: de invloed van aangeboren gehoorverlies op taalvaardigheid.

14 november
Prof. dr. Paul Govaerts (Otoconsult)
 • Wanneer zijn we tevreden over het gehoor van onze patient?

21 november
Dr. Theo Goverts & dr. ir. Cas Smits (Universitair Audiologisch Centrum, KNO, VU medisch centrum)
 • Spraakverstaan in ruis en de invloed van taalvaardigheid.

28 november
Dr. Karin Neijenhuis (Hogeschool Rotterdam)
 • Auditieve verwerkingsproblemen.

4 december
Dr. Liesbeth Ruytjens & Mw. Debbie van den Bosch (Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam)
 • Hoorontwikkeling bij jonge kinderen.

12 december
Ir. Jantien Vroegop (Audiologisch Centrum Koninklijke Auris Groep Rotterdam) & drs. Agnes Doorduin (Erasmus Medisch Centrum)
 • Hoorrevalidatie in relatie tot gesproken taalverwerving.